Kuruntokai – 47. Kurinji

(The confidante of the heroine addresses the moon when the hero stands nearby during night tryst)

O moon white and long-glowing!
You favour not the clandestine love of our man
who visits here by midnight, braving the forest,
where a boulder, covered with fallen flowers
of the black-trunked Venkai tree
appears like a huge tiger-cub!

– Neduvennilavinar


குறுந்தொகை: 47. குறிஞ்சி

கருங்கால் வேங்கை வீயுகு துறுகல்
இரும்புலிக் குருளையிற் றோன்றுங் காட்டிடை
எல்லி வருநர் களவிற்கு
நல்லை யல்லை நெடுவெண்ணிலவே.
– நெடுவெண்ணிலவினார்

(இராவந்தொழுகுங்காலை முன்னிலைப் புறமொழியாக நிலாவிற்கு உரைப்பாளாகத் தோழி உரைத்தது.)

Advertisements

Akananuru: Kurinci 122

(The heroine speaks to her companion when the hero stands near the fence)

My friend!
Here in this ancient town
With its drunken and uproarious lads
The folks sleep not,
Though no festival keeps them awake;
When the bazaar of great foison
And other streets are in silence steeped,
Our mother of harsh and unsparing words
Slumbers not;
If she who keeps us under her surveillance
Closes her eyes in sleep,
The never-sleeping and ever-vigilant
Watchmen move about in all celerity;
When even they who carry bright spears
At times choose to sleep
The dogs of pointed teeth howl and bark;
Even when the loud-mouthed dogs cease to bark,
The great moon spreads its rays in the sky
and makes the night appear as day;
Should the moon set in the western hill
And if dense darkness engulfs the world
In the midnight,
When ghouls roam about,
The strong-beaked owls,
Questing after the rats in the house,
Hoot and screech, creating panic in our heart.
If the owls dwelling in the holes of trees keep silent,
The bantams shriek with their ringing voice;
If on a lucky day
When all these hurdles cease to be,
Then alas, the hero enthroned in our heart
Does not turn up;
Such is our clandestine love
Like unto the protective forest full of rocks
At Urantai, the capital of Tittan
Girt with forted walls,
Who owns sturdy steeds
That gambado with ease
Whilst their bells tinkle!

– Paranar


குறிஞ்சி 122

இரும் பிழி மகாஅர் இவ் அழுங்கல் மூதூர்
விழவு இன்றுஆயினும் துஞ்சாது ஆகும்;
மல்லல் ஆவண மறுகு உடன் மடியின்,
வல் உரைக் கடுஞ் சொல் அன்னை துஞ்சாள்;

பிணி கோள் அருஞ் சிறை அன்னை துஞ்சின்,
துஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் கடுகுவர்;
இலங்குவேல் இளையர் துஞ்சின், வை எயிற்று
வலம் சுரித் தோகை ஞாளி மகிழும்;
அர வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின்,

பகல் உரு உறழ நிலவுக் கான்று விசும்பின்
அகல்வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே;
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின்,
இல் எலி வல்சி வல் வாய்க் கூகை
கழுது வழங்கு யாமத்து அழிதகக் குழறும்;

வளைக்கண் சேவல் வாளாது மடியின்,
மனைச் செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும்;
எல்லாம் மடிந்தகாலை, ஒரு நாள்
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே; அதனால்,
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்பப் பரி சிறந்து,

ஆதி போகிய பாய்பரி நன் மா
நொச்சி வேலித் தித்தன் உறந்தைக்
கல் முதிர் புறங்காட்டு அன்ன
பல் முட்டின்றால் தோழி! நம் களவே.

தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாக, தோழிக்குச் சொல்லுவாளாய், தலைமகன் சொற்றது; தோழி சொல் எடுப்ப, தலைமகள் சொல்லியதூஉம் ஆம்.

– பரணர்

Akananuru: Palai – 339

(The hero speaks to his heart when parting from his love)

This is the dewy season;
Now, through every deep furrow
Cut by the strong wheels of the tall chariot
Drawn by fleeing horses,
Water flows with force and moves like snakes;
The green gram crops are ripe;
The ripe pods in bunches
Remain apart from one another
And resemble converged fingers;
The manliness of our undaunted heart
Poised for hard tasks goads us
And pushes us forward which our boundless love
For our sweetheart pulls us back.
We are now in a dilemma like an unfortunate ant
That is caught between a hollow stalk
That burns at both ends.
She is friendly with us
Even like our life with our body;
Her love for us is equal(vital)
To that life’s thriving
Whereas parting from her
Is almost its death!
Alas, is she now under the grip of pain?
Pity, it is that she should be so!

— Naraimudi Nettaiyar


அகநானூறு: 339, திணை: பாலை 
போகாநின்ற தலைமகன் தன் நெஞ்சிற்கு சொல்லியது

வீங்கு விசைப் பிணித்த விரை பரி நெடுந்தேர்
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கிற்
பாம்பு என முடுகு நீர் ஓடக் கூம்பிப்
பற்று விடு விரலின் பயறுகாய் ஊழ்ப்ப
அற்சிரம் நின்றன்றாற் பொழுதே முற்பட
ஆள் வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து
ஆண்மை வாங்கக் காமம் தட்பக்
கவை படு நெஞ்சம் கண்கண் அகைய
இரு தலைக் கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி
ஒரு தலைப் படாஅ உறவி போன்றனம்
நோம் கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு
உயிர் இயைந்தன்ன நட்பின் அவ் வுயிர்
வாழ்தல் அன்ன காதல்
சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே.
— நரைமுடி நெட்டையார்

Akananuru: Palai – 111

(The companion of the heroine consoles her friend when the hero is away)

Our lover crossed a bright and sky-high mountain.
There, atop the Otaikkunram
The webs spun by the spiders
Amidst the dried-up branches of Neamai trees
Wave in the air by the western wind
And look like the silver banners
That are held high by the royal tuskers.
The weary and thirsty tuskers
Mistake them for rain-clouds
And lift their paining trunks together
And trumpet like the Tumpu*
That are blown by the dancers
Who sing their songs while enumerating
The manifold glories of their patrons.
On the way,
A wild dog, expert in hunting
Kills a boar and drags it with force
When a vulture of ruddy ears which resemble
The torch used at night
To examine the wounds of warriors
Who fell in the battle-field
Where close fighting took place,
‘Drinks deep its blood.
Pained and put to derision
By the scornful foes
Who spoke daggers at him,
Our lover went seeking fresh wealth
Not contented with his ancestral.
He will come eft soon my friend,
May you prosper!

— Palaipatiya Perunkatunko

* Tumpu – A wind instrument wrought of bamboo.


அகநானூறு 111: திணை – பாலை ,தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர்
எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏஎச் சொல் நாணி
வருவர் வாழி தோழி அரச
யானை கொண்ட துகிற்கொடி போல
அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி
ஓடைக் குன்றத்துக் கோடையொடு துயல் வர
மழை என மருண்ட மம்மர் பல உடன்
ஓய் களிறு எடுத்த நோயுடை நெடுங்கை
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும்
அத்தக் கேழல் அட்ட நற்கோள்
செந்நாய் ஏற்றைக் கம்மென ஈர்ப்பக்
குருதி ஆரும் எருவைச் செஞ்செவி
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லிக் கொண்ட
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும்
விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே –

— சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ

Akananuru: Palai- 163

wiltedlotus

Wilted Lotus, Source: Internet

 

(The heroine speaks in desperation to her friend who consoles her)

The cool clouds gathered in the sky
And poured heavily with thunderclaps
And caused the flowers to get crushed;
Then the rains became scanty;
It was the closing phase of the season
When our lover left us here alone and parted;
We were overtaken by boundless grief;
As we have grown weak
Even the very few bangles
Slipped off from our forearms;
Now when we are yearningly gazing
At the direction he went,
Expecting eagerly his return,
We are assailed by grief.
O northerly, carrying with you a benumbing chillness
That could cause even the hill to quake!
You seem to blow only for me, quite mercilessly,
At this midnight of early dewy season,
When the dew drops which look like
The fine particles of water that are thrown off
When an elephant puffs away after taking water,
Veil every place and cause lotus blossoms to get wilted.
May you blow like this, losing no time,
In the direction of our lover!
Should you do so, he whose heart is strongly linked
To the efforts of earning riches,
May perhaps return thinking of me,
His heart melting like the washing of a fine sand strip
Overrun by the channel water.

–Poet Kalar Kiran Eyirriyar
Translated by Dr. A. Dakshinamurthy
AKANANURU: Volume II Manimitai Pavalam, Bharathidasan University, 1999.


 

அகநானூறு – 163. பாலை

விண் அதிர்பு தலைஇய, விரவு மலர் குழைய,

தண் மழை பொழிந்த தாழ்பெயற் கடை நாள்,
எமியம் ஆக, துனி உளம் கூர,
சென்றோர் உள்ளிச் சில் வளை நெகிழ,
பெரு நசை உள்ளமொடு வருநசை நோக்கி
விளியும் எவ்வமொடு, ‘அளியள்’ என்னாது

களிறு உயிர்த்தன்ன கண் அழி துவலை
முளரி கரியும் முன்பனிப் பானாள்,
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை!
எனக்கே வந்தனை போறி! புனற் கால்
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ,

கொடியோர் சென்ற தேஎத்து, மடியாது
இனையை ஆகிச் செல்மதி;
வினை விதுப்புறுநர் உள்ளலும் உண்டே!

பிரிவின்கண் வற்புறுக்கும் தோழிக்குத்

தலைமகள் ஆற்றாமை மீதூரச் சொல்லியது. -கழார்க்கீரன் எயிற்றியார்

Natrinai: Kurinci Poem 182

Natrinai

(The confidante of the heroine speaks to the heroine overheard by the hero)

The moon has vanished
And the gloom has spread!
We are girls, as charming as well-wrought images
Which our prosperous mother protects with care,
In our painting-like comely house.
She, even she, is now
Immersed in sweet slumber.
Why not we fare forth to meet our lover
And enjoy his sweet embrace and then return home?
He has come here all alone, in spite of the pouring dew.
He has come here, like a tusker
Without its usual head-cover
And also without the riding mahouts
And the guards who protect it, walking with it.
Shall we return home leisurely,
After embracing his broad chest
As eager as the folk
Who regain their once-lost jewel?

Poet Anonymous
Translated by Dr. A. Dakshinamurthy
THE NARRINAI FOUR HUNDRED, International Institute of Tamil Studies, 2001


நிலவும் மறைந்தன்று இருளும் பட்டன்று
ஓவத்து அன்ன இடனுடை வரைப்பின்
பாவை அன்ன நிற் புறங்காக்கும்
சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள்
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்துக் கொண்டாங்கு
நன் மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி
கீழும் மேலும் காப்போர் நீத்த
வறுந் தலைப் பெருங் களிறு போல
தமியன் வந்தோன் பனியலை நிலையே

வரைவு நீட்டிப்ப தலைமகள் ஆற்றாமை அறிந்த
தோழி சிறைப்புறமாகச் சொல்லி வரைவு கடாயது

 

Kuruntokai: Invocation

Lord Murugan
The lovely feet of Lord Murugan¹

Are verily a pair of ruddy lotus-blooms;
His body is coral-red and His apparel is radiantly red
Like the Kunri seed;
Wielding his spear, long and beautiful,
He split open a mountain’s heart.²
Under the protection of that Lord,
Whose flag sports the signum of a bantam
This world enjoys blissful days!

¹ The presiding deity of the hilly tract

² The Krouñcam hill

Poet Paratam Patiya Peruntevanar
Translated by Dr. A. Dakshinamurthy
KURUNTOKAI – An Anthology of Classical Tamil Poetry,
Vetrichelvi Publishers, 2007


கடவுள் வாழ்த்து

தாமரை புரையுங் காமர் சேவடிப்
பவழத் தன்ன மேனித் திகழொளிக்
குன்றி யேய்க்கும் உடுக்கைக் குன்றின்
நெஞ்சுபக எறிந்த அஞ்சுடர் நெடுவேற்
சேவலங் கொடியோன் காப்ப
ஏம வைகல் எய்தின்றால் உலகே.
-பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்.